വെള്ളരിക്കാ 96 % വാട്ടർ; >>"> തണ്ണിമത്തൻ 96% വാട്ടർ; >>"> ലെറ്റസ് " /> ജലാംശം ഭക്ഷണങ്ങൾ | Toma Velev ഓഫ് ബ്ലോഗ്

ജലാംശം ഭക്ഷണങ്ങൾ

മാൻ 70-75% വെള്ളം ആണ്. സ്വാഭാവികമായും ഉപാപചയ വഴി അത് ഒരു ഭാഗം നഷ്ടപ്പെടുകയും ആരോഗ്യമുള്ള നിലനിർത്താൻ അത് നന്മ. മനുഷ്യ ശരീരം ശുദ്ധമായ രൂപത്തിൽ, മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നിന്നും മാത്രമല്ല വെള്ളം ആഗിരണം കഴിയും. ഉയർന്ന വെള്ളം ഉള്ളടക്കമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ചില:

പങ്കിടുക
അഭിപ്രായം ചേർക്കുക
നിലവിലെ ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും