കഴിയും നിഗമനങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഞങ്ങൾ നിഗമനങ്ങളിൽ ചെയ്യാം ഞങ്ങളെ, ദിവസം ശരിയായി ആസൂത്രണം സഹായിക്കും: >>' target="_blank"> നാം ഓരോരുത്തരും ദിവസം വേണ്ടി ഇഷ്ടം, ഊർജ്ജം ഒരു പരിമിതമായ തുക ഉണ്ട് അവർ ഞങ്ങൾ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ അക്കാലത്തെ പുരോഗതി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു." /> കുറവോ പണം 1 ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമവും | Toma Velev ഓഫ് ബ്ലോഗ്

കുറവോ പണം 1 ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമവും

ഈ ടെസ്റ്റ് ആദ്യം കഞ്ഞി, പക്ഷേ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾ സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് വേഷവിധാനത്തിൽ ശൈലി ഓർക്കുന്നുണ്ടോ - ഒരു കറുത്ത turtleneck ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ. മാർക്ക് സക്കർബർഗ് ചാര ടി-ഷർട്ട് ആവശ്യം.

bananas

കഴിയും നിഗമനങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഞങ്ങൾ നിഗമനങ്ങളിൽ ചെയ്യാം ഞങ്ങളെ, ദിവസം ശരിയായി ആസൂത്രണം സഹായിക്കും:

apple apple

നാം ഓരോരുത്തരും ദിവസം വേണ്ടി ഇഷ്ടം, ഊർജ്ജം ഒരു പരിമിതമായ തുക ഉണ്ട് അവർ ഞങ്ങൾ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ അക്കാലത്തെ പുരോഗതി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

പങ്കിടുക
അഭിപ്രായം ചേർക്കുക
നിലവിലെ ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും