thành phần Số thực phẩm có chứa các thành phần
Xi-rô fructose - glucose 40834
Nhân tạo hương 31190
muối 27017
dầu thực vật hydro hóa 14694
E444 sucrose 12160
E330 axit citric 12061
E322 Lecithin 11808
E338 axit photphoric 7146
E500 Sodium bicarbonate 5792
E450 Diphosphate 4293