thành phần Số thực phẩm có chứa các thành phần
Xi-rô fructose - glucose 40824
Nhân tạo hương 31184
muối 27013
dầu thực vật hydro hóa 14690
E444 sucrose 12160
E330 axit citric 12058
E322 Lecithin 11804
E338 axit photphoric 7145
E500 Sodium bicarbonate 5791
E450 Diphosphate 4291