மூலப்பொருள் மூலப்பொருள் அடங்கிய உணவு எண்
பிரக்டோஸ் - குளுக்கோஸ் மருந்து 40833
செயற்கை வாசனை 31189
சால்ட் 27017
ஹைட்ரஜன் ஏற்றிய காய்கறி எண்ணெய் 14694
E444 சுக்ரோஸ் 12160
E330 சிட்ரிக் அமிலம் 12060
E322 லெசித்தின் 11808
E338 அமிலம் 7146
E500 சோடியம் பைகார்பனேட் 5792
E450 டைபாஸ்பேட் 4293