மூலப்பொருள் மூலப்பொருள் அடங்கிய உணவு எண்
பிரக்டோஸ் - குளுக்கோஸ் மருந்து 40819
செயற்கை வாசனை 31180
சால்ட் 27006
ஹைட்ரஜன் ஏற்றிய காய்கறி எண்ணெய் 14686
E444 சுக்ரோஸ் 12160
E330 சிட்ரிக் அமிலம் 12056
E322 லெசித்தின் 11801
E338 அமிலம் 7145
E500 சோடியம் பைகார்பனேட் 5788
E450 டைபாஸ்பேட் 4291