மூலப்பொருள் மூலப்பொருள் அடங்கிய உணவு எண்
பிரக்டோஸ் - குளுக்கோஸ் மருந்து 40817
செயற்கை வாசனை 31178
சால்ட் 27003
ஹைட்ரஜன் ஏற்றிய காய்கறி எண்ணெய் 14685
E444 சுக்ரோஸ் 12160
E330 சிட்ரிக் அமிலம் 12054
E322 லெசித்தின் 11800
E338 அமிலம் 7145
E500 சோடியம் பைகார்பனேட் 5787
E450 டைபாஸ்பேட் 4289