ಘಟಕಾಂಶವಾಗಿದೆ ಘಟಕಾಂಶವಾಗಿದೆ ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ
ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್-ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಸಿರಪ್ 40834
ಕೃತಕ ಪರಿಮಳವನ್ನು 31190
ಉಪ್ಪು 27017
ಹೈಡ್ರೋಜನೀಕರಿಸಿದ ಸಸ್ಯದ ಎಣ್ಣೆ 14694
E444 ಸುಕ್ರೋಸ್ 12160
E330 ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ 12061
E322 ಲೆಸಿತಿನ್ 11808
E338 ಫಾಸ್ಪರಿಕ್ ಆಮ್ಲ 7146
E500 ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾಬ್ರೋನೇಟ್ 5792
E450 Diphosphate 4293