పళ్ళు , ఎముకలు మరియు ఎముక
పేరు :

పళ్ళు , ఎముకలు మరియు ఎముక

వర్గం

పేరు ఆహారాలు కౌంట్
పాల ఉత్పత్తులు 7

పోషకాలు

పోషకాలు ఆహారాలు కౌంట్
కాల్షియం 88
భాస్వరం 245
మెగ్నీషియం 40

కావలసినవి

కావలసినవి ఆహారాలు కౌంట్
సోడియం ఫాస్ఫేట్ 1418
Diphosphate 4289