பற்கள், எலும்புகள் மற்றும் எலும்பு
பெயர் :

பற்கள், எலும்புகள் மற்றும் எலும்பு

பிரிவுகள்

பெயர் உணவுகள் எண்ண
பால் பொருட்கள் 7

ஊட்டச்சத்துக்கள்

ஊட்டச்சத்துக்கள் உணவுகள் எண்ண
கால்சியம் 88
பாஸ்பரஸ் 245
மெக்னீசியம் 40

தேவையான பொருட்கள்

தேவையான பொருட்கள் உணவுகள் எண்ண
சோடியம் பாஸ்பேட் 1418
டைபாஸ்பேட் 4289