പല്ലുകൾ , എല്ലുകൾ, അസ്ഥി
പേര് :

പല്ലുകൾ , എല്ലുകൾ, അസ്ഥി

വിഭാഗങ്ങൾ

പേര് ഭക്ഷണങ്ങൾ count
പാൽ 7

പോഷകങ്ങൾ

പോഷകങ്ങൾ ഭക്ഷണങ്ങൾ count
കാൽസ്യം 88
ഫോസ്ഫറസ് 245
മഗ്നീഷ്യം 40

ചേരുവകൾ

ചേരുവകൾ ഭക്ഷണങ്ങൾ count
സോഡിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് 1418
Diphosphate 4289