അലർജിയുണ്ടാക്കുന്ന


പേര് ഭക്ഷണങ്ങൾ count
പാൽ 9838
ചെയുക 1089
വൃക്ഷം പരിപ്പ് | ബദാം | അസുഖവും | കശുവണ്ടി | എത്തി 2897
സോയ 2914
മുട്ട | മുട്ട മിശ്രിതം 3210
ഗ്ലൂറ്റൻ 648
തലവേദനസംഹാരി 0
കോൺടാക്റ്റ് അലർജി 0
മാനിറ്റോൾ | e421 136