അലർജിയുണ്ടാക്കുന്ന


പേര് ഭക്ഷണങ്ങൾ count
പാൽ 9844
ചെയുക 1091
വൃക്ഷം പരിപ്പ് | ബദാം | അസുഖവും | കശുവണ്ടി | എത്തി 2899
സോയ 2919
മുട്ട | മുട്ട മിശ്രിതം 3212
ഗ്ലൂറ്റൻ 650
തലവേദനസംഹാരി 0
കോൺടാക്റ്റ് അലർജി 0
മാനിറ്റോൾ | e421 137